Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter og forretningsorden – HFIF

VEDTÆGTER FOR HORN-FÅRVANG IDRÆTSFORENING

§1
Foreningens navn er Horn-Fårvang Idrætsforening.
Foreningens mærke er H.F.I.F., og dens farve er blå og hvid.
Foreningens hjemsted er Fårvang.

 

§2
Foreningens formål er at fremme interessen for idræt samt at virke for idrætsungdommens almene udvikling.

 

§3
Foreningen består af specialafdelinger for idrætsgrene, der er optaget i foreningen og ledes af en hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsens opgave er at varetage foreningens fælle interesser og herunder at koordinere specialafdelingernes arbejde.
Der udfærdiges en forretningsorden med regler for hovedbestyrelsens ledelse af foreningens anliggender.
Specialafdelingerne varetager vedkommende afdelings særlige interesser og arbejder indenfor sit område selvstændigt og uafhængigt og med ansvar overfor hovedbestyrelsen.
Hver specialafdelings økonomi er adskilt fra de øvrige specialafdelingers økonomi.
En afdelingsbestyrelse må ikke uden forudgående godkendelse af hovedbestyrelsen foretage dispositioner, der indebærer udgifter eller økonomisk risiko for foreningen. Såfremt der mellem to eller flere specialafdelinger ikke kan opnåes enighed om løsning af spørgsmål, som vedrører de pågældende afdelinger, skal spørgsmålet forelægges hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig og bindende for de implicerede parter.

 

§4
Enhver, som opfylder D.I.F.’s amatørbestemmelser, kan optages som aktivt medlem af foreningen.
Enhver kan optages som passivt medlem af foreningen.
Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra en specialafdelingsbestyrelse nægte at optage en person som medlem, der i så fald har krav på at blive bekendtgjort med begrundelsen for nægtelsen.
Som medlem kan normalt ikke optages personer, der er ekskluderet af en anden idrætsforening.
Alle aktive medlemmer over 15 år, samt een af forældrene til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret på foreningens hovedgeneralforsamling samt på generalforsamlinger i den eller de afdelinger, hvor vedkommende er registreret som medlem.

 

§5
Størrelsen af kontingent for passive medlemmer fastsættes af hovedbestyrelsen, medens kontingent for aktive medlemmer fastsættes af de respektive specialafdelingers bestyrelse og godkendes af hovedbestyrelsen.
Restance med betaling af kontingent udover 3 måneder medfører normalt slettelse som medlem af Foreningen. Slettelse af aktive medlemmer indberettes til Idrætssamvirket i Gjern Kommune. Al kontingent tilgår afdelingskassereren.
Udmeldelse skal ske til afdelingskassereren/formanden. Kontingent skal udbetales til udgangen af det halvår, i hvilket udmeldelsen finder sted.

 

§6
Medlemmer, der udviser usportslig eller ukammeratlig opførsel, kan idømmes karantæne i indtil 1 måned af den specialafdeling, indenfor hvis rammer medlemmet har udvist ukorrekt opførsel. Ved grov usportslig eller usømmelig adfærd kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra den specialafdeling, indenfor hvis rammer forseelsen er begået, ekskludere et medlem af foreningen. Pågældende kan fordre eksklusionens berettigelse prøvet på den førstkommende ordinære hovedgeneralforsamling.

 

§7
Hovedbestyrelsen består af formanden for hver specialafdeling samt af 4 medlemmer valgt af hovedgeneralforsamlingen. Valgperioden for de 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer er 2 år, hvoraf de 2 vælges i lige år og de 2 øvrige i ulige år. i tilfælde af forfald kan formanden for en specialafdeling lade sig repræsentere af en stedfortræder for vedkommende specialafdelings bestyrelse.
Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter for èt år ad gangen. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der er over 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv for èt år ad gangen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Medlemmer af specialafdelingernes bestyrelse kan ikke samtidigt være formand, næstformand, kasserer eller sekretær for hovedbestyrelsen.
Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøder. Møde skal afholdes èn gang om måneden og iøvrigt, når der er behov herfor. Møde skal endvidere afholdes, når krav herom fremsættes af 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1 udover halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Afgørelserne træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til beslutning om indstilling til generalforsamling om ændring af vedtægter eller foreningens ophør kræves dog, at mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for.
Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve et punkt på dagsordenen udsat til afgørelse på næste bestyrelsesmøde.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Formand, næstformand, kasserer og sekretær danner forretningsudvalg.

 

§8
Foreningen tegnes normalt af formanden alene eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån kræves dog underskrift af 3/4 af bestyrelsens medlemmer. Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der meddeles prokura.

 

§9
Foreningens midler skal med undtagelse af den del af formuen, der indestår i fast ejendom, inventar og idrætsremedier m.v. eller som bruges i den daglige drift, anbringes på betryggende måde i bank, sparekasse eller på girokonto.
Foreningens værdipapirer skal være noteret på foreningens navn.

 

§ 10
En specialafdelings bestyrelse består af 3,5 eller 7 medlemmer, som vælges af afdelingens generalforsamling.
Valgperioden er 2 år, hvoraf der i lige år vælges et antal på 1 over halvdelen, medens resten vælges i ulige år.
Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der er over 18 år, dog således, at der til bestyrelsen kan vælges 1 medlem, der er mellem 15 og 18 år. Vedkommende kan ikke vælges som formand eller kasserer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med ffor— mand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Møde skal afholdes èn gang om måneden og iøvrigt, når der er behov herfor.
Møde skal afholdes når krav herom fremsættes af 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Afgørelserne træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve et punkt på dagsordenen udsat til afgørelse på næste bestyrelsesmøde.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
En specialafdeling tegnes af forrnanden alene eller af sekretæren i forening med et bestyrelsesmedlem.

 

§ 11
Hovedbestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt eller ønskeligt, nedsætte særlige udvalg til varetagelse af idrætsgrene, hvor deltagerantallet ikke er af en sådan størrelse, at der kan oprettes en selvstændig specialafdeling.
Nye specialafdelinger kan kun oprettes ved godkendelse på en hovedgeneral- forsamling.

 

§ 12
Foreningens og dermed specialafdelingernes regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab, herunder regnskab for specialafdelingerne, afleveres af hovedkassereren i revideret stand til hovedbestyrelsens godkendelse senest 40 dage efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på hovedgeneralforsamlingen for èt år ad gangen. Revisorerne må ikke være medlemmer af hverken hovedbestyrelse eller af en specialafdelings bestyrelse.

 

§ 13
Specialafdelingerne afholder ordinær generalforsamling en gang årligt senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Foreningens hovedgeneralforsamling afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes skriftligt til foreningens formand, respektive formanden for vedkommende specialafdeling, således at han har det i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Enhver generalforsamling skal indvarsles mindst 8 dage forud for dens afholdelse.
Ekstraordinær generalforsamling i såvel foreningen som specialafdelingerne kan afholdes, når hovedbestyrelsen, respektive bestyrelsen for vedkommende specialafdeling finder det nødvendigt.

 

§ 14
Hovedgeneralforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender.
På generalforsamlingen aflægger hovedformanden årsberetning, ligesom det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutning om ophævelse af en specialafdeling skal ske på en ordinær eller ekstraordinær hovedgeneral forsamling.
Vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter samt beslutning om ophævelse af foreningen skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum.

 

§ 15
Specialafdelingernes generalforsamling er højeste myndighed i vedkommende afdelings anliggender. På generalforsamlingen aflægger formanden årsberetning, ligeom afdelingens reviderede og af hovedbestyrelsen godkendte regnskab forelægges til efterretning.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemme flerhed.

 

§ 16
I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder dens formue idrætsungdommen i Fårvang.

 

§17
Hermed ophæves alle hidtil gældende vedtægter.


Således vedtaget den 26.01.1989 og endelig vedtaget den 08.02.1989.


 

FORRETNINGSORDEN FOR HFIF

 

01. ANNONCER
Ansvar for og udgifter til annoncer påhviler den enkelte afdeling

 

02. BANE—OG LYSANLÆG
Ansvar for og vedligeholdelse af bane-og lysanlæg påhviler hovedafdelingen.
Ansvar for vedligeholdelse af mål, hjørneflag, net, afkridtning m.m. påhviler specialafdelingerne.

 

03. BUDGET
Der udarbejdes budget for såvel indtægter som udgifter af hver afdeling, jvf, vedtægterne § 3.
Budget forelægges til godkendelse hvert år inden 1. november. Budgettet omfatter det kommende kalenderår. (=regnskabsår)

 

04. ENTRE
Entre’ ved sportslige arrangementer fastsættes og opkræves af den enkelte afdeling.
Entre’ ved øvrige arrangementer fastsættes og opkræves af den afdeling, der afholder arrangementet.

 

05. FORSIKRINGER
Alle udgifter til forsikringer afholdes af hovedafdelingen.

 

06. FÅREMARKED
Ansvar for Fåremarkedet, herunder forhandlinger med Fårvang Borger- og Håndværkerforening, med offentlige myndigheder m.v. påhviler hovedafdelingen.
Ved uddelegering af opgaver og arbejder i forbindelse med arrangementet kan hovedbestyrelsen disponere over bestyrelsesmedlemmer fra alle afdelinger.

 

07. GAVER
Udgifter til gaver til ledere, trænere, medlemmer m.fl. påhviler den enkelte afdeling.

 

08. HALLEJE
Udgifter til halleje afholdes af den enkelte specialafdeling. Refusion af lejen efter gældende regler sker gennem hovedafdelingen.

 

09. HORNET
Ansvar for og udgifter til foreningens blad påhviler hovedafdelingen.

 

10. HOVEDBESTYRELSESMØDER
Møde afholdes en gang om måneden, jvf. i øvrigt vedtægternes § 7, hovedformanden kan i særlige tilfælde indkalde til ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder efter behov.

 

11. KLUBFESTER
Ansvar for og udgifter til klubfester påhviler den enkelte afdeling.

 

12. KLUBHUS OG KIOSK
Ansvar for klubhus og kiosk påhviler hovedafdelingen.
Fodboldafdelingen driver kiosken og som følge heraf tilfalder et evt. overskud afdelingen.
Støtteforeningen, bestående af hovedformanden, hovedkassereren og en repræsentant fra fodboldafdelingen, fører tilsyn med kioskdriften. Udgifter til anskaffelser til kioskdriften indgår i kioskens regnskab.

 

13. KOMMUNALT TILSKUD
Ansøgning om lokaletilskud indsendes af hovedafdelingen (kassereren), herunder også ansøgning om refusion af halleje.
Hver enkelt specialafdeling udarbejder, inden en af hovedbestyrelsen fastsat frist, medlemslister til
sekretæren, der har ansvaret for fremsendelse af medlemslister til kommunen.
Medlemstilskuddet fordeles med 25 % til hovedafdelingen og 75 % til de enkelte afdelinger. Tilskuddet indregnes i budgetterne.

 

14. KONTINGENT
Størrelsen af kontingent fastsættes af den enkelte afdeling og godkendes af hovedbestyrelsen, jvf, vedtægternes § 5.
De enkelte afdelinger opkræver selv kontingent. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri i den specialafdeling, hvis bestyrelse de er medlem af.
Den enkelte afdeling kan beslutte at betale kontingent for sine bestyrelsesmedlemmer, hvis de ønsker at være medlem i en anden afdeling.

 

15. KONTORARTIKLER
Kontorartikler herunder kuverter, brevpapir etc. indkøbes af hovedafdelingen (kassereren), der også afholder udgifterne hertil.

 

16. KURSUS
Deltagerne indstilles og tilmeldes af den enkelte afdeling til de relevante kursus.
Udgifterne hertil refunderes af hovedbestyrelsen efter de gældende takster.

 

17. LODSEDDEL
Ansvar for lodseddel, herunder antal gevinster, udformning, antal, pris m.v. påhviler hovedbestyrelsen. Salg af lodseddel kan uddelegeres til de enkelte afdelinger.

 

18. MATERIEL
Ansvar for nyanskaffelser og vedligeholdelse af materiel, herunder bolde, trøjer, overtræksdragter m.v., påhviler den enkelte specialafdeling, der også selv afholder udgifterne hertil.

 

19. MØDER
Udgifter til møder afholdes af den enkelte afdeling.

 

20. OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG ORGANISATIONER
Hovedafdelingen er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheder og alle de organisationer, foreningen er tilknyttet.
Indberetningslister om medlemstal m.v. udarbejdes af den enkelte specialafdeling og indsendes gennem hovedafdelingen.
Løbende indberetninger, herunder sportslige resultater, holdopstillinger m.v., indsendes direkte af den enkelte specialafdeling.

 

21. SPONSORER
Ansvar overfor alle foreningens sponsorer påhviler hovedafdelingen. I øvrigt henvises til forretningsordnens bilag 1.

 

22. SPORTSLIGE ARRANGEMENTER
Der kan udover de arrangementer, der er fastlagt gennem de officielle turneringer o..lign. arrangeres sportsstævner og kampe af indtægtsgivende art af den enkelte specialafdeling efter forudgående orientering af hovedbestyrelsen.
Ikke-sportslige arrangementer af indtægtsgivende art, f.eks. lodseddelsalg kan ikke arrangeres uden hovedbestyrelsens samtykke.

 

23. STØTTEMEDLEMMER OG PASSIVE MEDLEMMER
Størrelsen af og opkrævningsmåde for kontingent af støttemedlemmer og passive medlemmer fastsættes af hovedafdelingen. Kontingentet tilgår hovedafdelingen.

 

24. TELEFON
Udgifter til telefon i klubhuset afholdes af hovedafdelingen.

 

25. TILMELDINGSGEBYR OG KONTIGENT
Den enkelte afdeling afholder selv udgifter til turneringsgebyr, kontingenter, halleje m.v.
Kontingent til fælles organisationer afholdes af hovedafdelingen.

 

26. TELTFORENINGEN
Hovedafdelingen har ansvar for samarbejdet med Fårvang Borger- og Håndværkerforening om udlejning af telte m.v. i den af parterne oprettede separate teltforening. Der kan i forbindelse med udlejning af telte, borde m. v. disponeres over bestyrelsesmedlemmer fra specialafdelingerne.

 

27. VENSKABSKLUBBER
Den enkelte afdeling har selv ansvaret for samarbejdet med venskabsklubber og afholder selv de med arrangementerne forbundne udgifter. Det samme gør sig gældende for deltagelse i diverse inden- og udenlandske stævner og turneringer.

 

 

28. ØKONOMI
Hver afdelings økonomi er adskilt fra og uafhængig af de øvrige specialafdelingers, dog med ansvar overfor hovedbestyrelsen, jvf, vedtægternes § 3.
Hovedafdelingen kan efter beslutning af hovedbestyrelsen yde tilskud til specialafdelingerne.
Fællesregnskab for hele foreningen opstilles af hovedkassereren. De enkelte afdelingers kasserere fører selv afdelingens regnskab, dette skal ske efter retningslinier udstukket af hovedkassereren.
Hovedkassereren orienterer om foreningens økonomi på hovedbestyrelsesmøderne.
Alle indkøb til foreningen foretages normalt kontant.
Overgangsbestemmelser fastsættes af hovedbestyrelsen, ligesom evt. tvivlsspørgsmål afgøres af hovedbestyrelsen. Ændringer af forretningsordnen kan kun foretages af hovedbestyrelsen.

QUICK CONTACT INFO

Meet your new team leader, Top Scorer! Create your NFL or sports website, win the online sports game and dominate your competition.

b Monday-Friday: 9am to 5pm;

Satuday: 10am to 2pm