Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter og forretningsorden – HFIF

VEDTÆGTER FOR HORN-FÅRVANG IDRÆTSFORENING 2022

 • 1
  Foreningens navn er Horn-Fårvang Idrætsforening.
  Foreningens mærke er H.F.I.F., og dens farve er blå og hvid.

Foreningens hjemsted er Fårvang.

 • 2
  Foreningens formål er at fremme interessen for idræt samt at virke for idrætsungdommens almene udvikling.
 • 3
  Foreningen består af specialafdelinger for idrætsgrene, der er optaget i foreningen og ledes af en hovedbestyrelse.
  Hovedbestyrelsens opgave er at varetage foreningens fælles interesser og herunder at koordinere specialafdelingernes arbejde.
  Der udfærdiges en forretningsorden med regler for hovedbestyrelsens ledelse af foreningens anliggender.
  Specialafdelingerne varetager vedkommende afdelings særlige interesser og arbejder indenfor sit område selvstændigt og uafhængigt og med ansvar overfor hovedbestyrelsen.
  Hver specialafdelings økonomi er adskilt fra de øvrige specialafdelingers økonomi.
  En afdelingsbestyrelse må ikke uden forudgående godkendelse af hovedbestyrelsen foretage dispositioner, der indebærer udgifter eller økonomisk risiko for foreningen. Såfremt der mellem to eller flere specialafdelinger ikke kan opnås enighed om løsning af spørgsmål, som vedrører de pågældende afdelinger, skal spørgsmålet forelægges hovedbestyrelsen, hvis afgørelse er endelig og bindende for de implicerede parter.
 • 4
  Enhver, som opfylder D.I.F.’s amatørbestemmelser, kan optages som aktivt medlem af foreningen.
  Enhver kan optages som passivt medlem af foreningen.
  Hovedbestyrelsen kan efter indstilling fra en specialafdelingsbestyrelse nægte at optage en person som medlem, der i så fald har krav på at blive bekendtgjort med begrundelsen for nægtelsen.
  Som medlem kan normalt ikke optages personer, der er ekskluderet af en anden idrætsforening.
  Alle aktive medlemmer over 15 år, samt én af forældrene til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret på foreningens hovedgeneralforsamling samt på generalforsamlinger i den eller de afdelinger, hvor vedkommende er registreret som medlem.
 • 5
  Størrelsen af kontingent for passive medlemmer fastsættes af hovedbestyrelsen, medens kontingent for aktive medlemmer fastsættes af de respektive specialafdelingers bestyrelse og godkendes af hovedbestyrelsen.
  Restance med betaling af kontingent udover 3 måneder medfører normalt slettelse som medlem af Foreningen. Slettelse af aktive medlemmer indberettes til Idrætssamvirket i Silkeborg kommune. Al kontingent tilgår afdelingskassereren.
  Udmeldelse skal ske til afdelingskassereren/formanden. Kontingent skal udbetales til udgangen af det halvår, i hvilket udmeldelsen finder sted.
 • 6
  Medlemmer, der udviser usportslig eller ukammeratlig opførsel, kan idømmes karantæne i indtil 1 måned af den specialafdeling, indenfor hvis rammer medlemmet har udvist ukorrekt opførsel. Ved grov usportslig eller usømmelig adfærd kan hovedbestyrelsen efter indstilling fra den specialafdeling, indenfor hvis rammer forseelsen er begået, ekskludere et medlem af foreningen. Pågældende kan fordre eksklusionens berettigelse prøvet på den førstkommende ordinære hovedgeneralforsamling. Hovedbestyrelsen skal informeres af alle afdelinger om eventuelle uhensigtsmæssige hændelser under træning og kampe.

.

 • 7
  Hovedbestyrelsen består af en repræsentant for hver specialafdeling samt af 6 medlemmer valgt af hovedgeneralforsamlingen. Valgperioden for de 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer er 2 år, hvoraf de 3 vælges i lige år og de 3 øvrige i ulige år.

Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter for ét år ad gangen. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der er over 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv for ét år ad gangen med formand, næstformand, kasserer og sekretær, samt 2 ekstra medlemmer.
Medlemmer af specialafdelingernes bestyrelse kan ikke samtidigt være formand, næstformand, kasserer eller sekretær for hovedbestyrelsen.
Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøder. Møde skal afholdes minimum hver anden måned og i øvrigt, når der er behov herfor. Møder skal endvidere afholdes, når krav herom fremsættes af 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 1 udover halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Afgørelserne træffes ved simpel stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til beslutning om indstilling til generalforsamling om ændring af vedtægter eller foreningens ophør kræves dog, at mindst 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer for.
Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve et punkt på dagsordenen udsat til afgørelse på næste bestyrelsesmøde.
Over bestyrelsens forhandlinger laves referat.
Formand, næstformand, kasserer og sekretær danner forretningsudvalg.

 • 8
  Foreningen tegnes normalt af formanden alene eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt til foreningens optagelse af lån kræves dog underskrift af 3/4 af bestyrelsens medlemmer. Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der meddeles prokura.
 • 9
  Foreningens midler skal med undtagelse af den del af formuen, der indestår i fast ejendom, inventar og idrætsremedier m.v. eller som bruges i den daglige drift, anbringes på betryggende måde i bank, sparekasse eller på girokonto.

 • 10
  En specialafdelings bestyrelse består af 3,5 eller 7 medlemmer, som vælges af afdelingens generalforsamling.
  Valgperioden er 2 år, hvoraf der i lige år vælges et antal på 1 over halvdelen, medens resten vælges i ulige år.
  Udover bestyrelsen vælges op til 2 suppleanter for et år ad gangen. Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der er over 18 år, dog således, at der til bestyrelsen kan vælges 1 medlem, der er mellem 15 og 18 år. Vedkommende kan ikke vælges som formand eller kasserer.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
  Formanden sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Møder skal afholdes minimum hver anden måned og i øvrigt, når der er behov herfor.
  Møde skal afholdes når krav herom fremsættes af 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
  Afgørelserne træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Ethvert medlem af bestyrelsen kan kræve et punkt på dagsordenen udsat til afgørelse på næste bestyrelsesmøde.
  Over bestyrelsens forhandlinger laves referat.
  Afdelingen tegnes normalt af formanden alene eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
 • 11
  Hovedbestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt eller ønskeligt, nedsætte særlige udvalg til varetagelse af idrætsgrene, hvor deltagerantallet ikke er af en sådan størrelse, at der kan oprettes en selvstændig specialafdeling.
  Nye specialafdelinger kan kun oprettes ved godkendelse på en hovedgeneral-forsamling.
 • 12
  Foreningens og dermed specialafdelingernes regnskabsår er kalenderåret.
  Regnskab, herunder regnskab for specialafdelingerne, afleveres af hovedkassereren i revideret stand til hovedbestyrelsens godkendelse senest 40 dage efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på hovedgeneralforsamlingen for ét år ad gangen. Revisorerne må ikke være medlemmer af hverken hovedbestyrelse eller af en specialafdelings bestyrelse.
 • 13
  Specialafdelingerne afholder ordinær generalforsamling en gang årligt senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning. Foreningens hovedgeneralforsamling afholdes senest 2 måneder efter regnskabsårets afslutning.
  Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, indsendes skriftligt til foreningens formand, respektive formanden for vedkommende specialafdeling, således at han har det i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  Enhver generalforsamling skal indvarsles mindst 8 dage forud for dens afholdelse. Generalforsamlingen kan afholdes virtuelt, såfremt det er hensigtsmæssigt. Generalforsamlingen varsles som minimum på Facebook.
  Ekstraordinær generalforsamling i såvel foreningen som specialafdelingerne kan afholdes, når hovedbestyrelsen, respektive bestyrelsen for vedkommende specialafdeling finder det nødvendigt.

 

 • 14
  Hovedgeneralforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender.
  På generalforsamlingen aflægger hovedformanden årsberetning, ligesom det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
  Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutning om ophævelse af en specialafdeling skal ske på en ordinær eller ekstraordinær hovedgeneral forsamling.
  Vedtagelse af ændringer i nærværende vedtægter samt beslutning om ophævelse af foreningen skal ske med 2/3 flertal.
 • 15
  Specialafdelingernes generalforsamling er højeste myndighed i vedkommende afdelings anliggender. På generalforsamlingen aflægger formanden årsberetning, ligesom afdelingens reviderede og af hovedbestyrelsen godkendte regnskab forelægges til efterretning.
  Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
 • 16
  I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder dens formue idrætsungdommen i Fårvang.
 • 17
  Hermed ophæves alle hidtil gældende vedtægter.


Således foreslået den 10-3-2022 og bragt til afstemning xx-xx-2022

 

FORRETNINGSORDEN FOR HFIF

 1. ANNONCER
  Ansvar for og udgifter til annoncer påhviler den enkelte afdeling
 2. BANE—OG LYSANLÆG
  Ansvar for og vedligeholdelse af bane-og lysanlæg påhviler formanden i hovedafdelingen.
  Ansvar for vedligeholdelse af mål, hjørneflag, net, afkridtning m.m. påhviler specialafdelingerne.
 3. BUDGET
  Der udarbejdes budget for såvel indtægter som udgifter af hver afdeling, jvf, vedtægterne § 3.
  Budget forelægges til godkendelse hvert år inden 1. november. Budgettet omfatter det kommende kalenderår. (=regnskabsår)
 4. ENTRÉ
  Entré ved sportslige arrangementer fastsættes og opkræves af den enkelte afdeling.
  Entré ved øvrige arrangementer fastsættes og opkræves af den afdeling, der afholder arrangementet.
 5. FORSIKRINGER
  Alle udgifter til forsikringer afholdes af hovedafdelingen.
 6. FÅREMARKED
  Ansvar for Fåremarkedet, herunder forhandlinger med Fårvang Borger- og Håndværkerforening, med offentlige myndigheder m.v. påhviler hovedafdelingen.
  Ved uddelegering af opgaver og arbejde i forbindelse med arrangementet kan hovedbestyrelsen disponere over bestyrelsesmedlemmer fra alle afdelinger.
 7. GAVER
  Udgifter til gaver til ledere, trænere, medlemmer m.fl. påhviler den enkelte afdeling.
 8. HALLEJE
  Udgifter til halleje afholdes af den enkelte specialafdeling. Refusion af lejen efter gældende regler sker gennem hovedafdelingen.
 9. HOVEDBESTYRELSESMØDER
  Møde afholdes minimum hver anden måned og i øvrigt, når der er behov herfor, jvf. vedtægternes § 7,
 10. KLUBFESTER
  Ansvar for og udgifter til klubfester påhviler den enkelte afdeling.
 11. KLUBHUS OG KIOSK
  Ansvar for klubhus og kiosk påhviler hovedafdelingen. Kiosken drives via en støtteforening. Hovedafdelingen kan vælge at bortforpagte kioskdriften.
 12. KOMMUNALT TILSKUD
  Ansøgning om lokaletilskud indsendes af hovedafdelingen (kassereren), herunder også ansøgning om refusion af halleje.
  Hver enkelt specialafdeling er ansvarlig for udarbejdelse af egne medlemslister. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for fremsendelse af ansøgning til kommunen.
  Fordeling af medlemstilskuddet foretages af hovedafdelngen.
 13. KONTINGENT
  Størrelsen af kontingent fastsættes af den enkelte afdeling og godkendes af hovedbestyrelsen, jvf, vedtægternes § 5.
  De enkelte afdelinger opkræver selv kontingent. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri i den specialafdeling, hvis bestyrelse de er medlem af.
  Den enkelte afdeling kan beslutte at betale kontingent for sine bestyrelsesmedlemmer, hvis de ønsker at være medlem i en anden afdeling.
 14. KONTORARTIKLER
  Kontorartikler indkøbes af hovedafdelingen (kassereren), der også afholder udgifterne hertil.
 15. KURSUS
  Deltagerne indstilles og tilmeldes af den enkelte afdeling til de relevante kursus.
  Udgifterne hertil refunderes af hovedbestyrelsen efter de gældende takster.
 16. MATERIEL
  Ansvar for nyanskaffelser og vedligeholdelse af materiel, herunder bolde, trøjer, overtræksdragter m.v., påhviler den enkelte specialafdeling, der også selv afholder udgifterne hertil.
 17. MØDER
  Udgifter til møder afholdes af den enkelte afdeling.
 18. OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG ORGANISATIONER
  Hovedafdelingen er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheder og alle de organisationer, foreningen er tilknyttet.
  Løbende indberetninger, herunder sportslige resultater, holdopstillinger m.v., indsendes direkte af den enkelte specialafdeling.
 19. SPONSORER
  Ansvar overfor alle foreningens sponsorer påhviler hovedafdelingen.
 20. SPORTSLIGE ARRANGEMENTER
  Der kan udover de arrangementer, der er fastlagt gennem de officielle turneringer o. lign. arrangeres sportsstævner og kampe af indtægtsgivende art af den enkelte specialafdeling efter forudgående orientering af hovedbestyrelsen.
  Ikke-sportslige arrangementer af indtægtsgivende art, f.eks. lodseddelsalg kan ikke arrangeres uden hovedbestyrelsens samtykke.
 21. STØTTEMEDLEMMER OG PASSIVE MEDLEMMER
  Størrelsen af og opkrævningsmåde for kontingent af støttemedlemmer og passive medlemmer fastsættes af hovedafdelingen. Kontingentet tilgår hovedafdelingen.
 22. TELEFON
  Udgifter til telefon/internet i klubhuset afholdes af hovedafdelingen.
 23. TILMELDINGSGEBYR OG KONTIGENT
  Den enkelte afdeling afholder selv udgifter til turneringsgebyr, kontingenter, halleje m.v.
  Kontingent til fælles organisationer afholdes af hovedafdelingen.
 24. TELTFORENINGEN
  Hovedafdelingen har ansvar for samarbejdet med Fårvang Borger- og Håndværkerforening om udlejning af telte m.v. i den af parterne oprettede separate teltforening. Der kan i forbindelse med udlejning af telte, borde m. v. disponeres over bestyrelsesmedlemmer fra specialafdelingerne.
 25. ØKONOMI
  Hver afdelings økonomi er adskilt fra og uafhængig af de øvrige specialafdelingers, dog med ansvar overfor hovedbestyrelsen, jvf. vedtægternes § 3.
  Hovedafdelingen kan efter beslutning af hovedbestyrelsen yde tilskud til specialafdelingerne.
  Fællesregnskab for hele foreningen opstilles af hovedkassereren. De enkelte afdelingers kasserere fører selv afdelingens regnskab, dette skal ske efter retningslinjer udstukket af hovedkassereren.
  Hovedkassereren orienterer om foreningens økonomi på hovedbestyrelsesmøderne.
  Alle indkøb til foreningen foretages normalt kontant.
  Overgangsbestemmelser fastsættes af hovedbestyrelsen, ligesom evt. tvivlsspørgsmål afgøres af hovedbestyrelsen. Ændringer af forretningsordenen kan kun foretages af hovedbestyrelsen.

 

Denne forretningsorden er godkendt på et hovedbestyrelsesmøde d. 8-2-2022 af Jan Æbelø Iversen Anja Abildgaard Mette Henriksen Ida Knirke Schøler Lars Michelsen & Morten Valter Jensen

 

QUICK CONTACT INFO

Meet your new team leader, Top Scorer! Create your NFL or sports website, win the online sports game and dominate your competition.

b Monday-Friday: 9am to 5pm;

Satuday: 10am to 2pm